Ar-ge ya da araştırma-geliştirme, OECD tarafından “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla
sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma” olarak tanımlanmaktadır. 5746 sayılı kanun ar-
ge’yi, “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için
sistematik bir temelde yürütülen yararlı çalışmalar” şeklinde tanımlanmıştır. Ar-ge
faaliyetleri, günümüzde üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar ve detayları,
ar-ge aşamaları olarak şöyle ifade edilmektedir:
● Temel araştırma: Temel araştırma faaliyetleri, görünürde herhangi bir somut kullanımı
ya da uygulaması bulunmayan yaklaşımların, bu zemini oluşturmak için gereken
deneysel ve teorik çalışmalarını kapsamaktadır.
● Uygulamalı araştırma: Uygulamaları ar-ge faaliyetleri, belli bir pratik hedefe yönelik
olarak gerçekleştirilen özgün araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Uygulamaları
araştırmalar, yeni bilgi edinme amacıyla yürütülmektedir.
● Deneysel geliştirme: Deneysel geliştirme, temel araştırma ve uygulamalı araştırmanın
ardından bir son basamak olarak, elde edilen teorik bilgilerden ve tüm yaklaşımlardan
yola çıkarak, yeni ürünler ve cihazlar üretme amacı taşıyan ve bu doğrultuda gereken
sistemleri, tesisleri geliştirmeye dönük sistemli çalışmaları ifade eder.
Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?
Bir kurumun ya da bir şirketin, yeni bir ürün, hizmet ya da süreç yaratmak adına yürüttüğü ar-
ge faaliyetleri başta üniversiteler olmak üzere araştırma kurumları ve özel şirketler tarafından
yürütülmektedir. Günümüzde, know-how olarak ifade edilen donanımı ifade eden ar-ge
çalışmaları, ülkedeki yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi noktasında ciddi bir öneme
sahiptir. Ar-ge çalışmalarının amaçları şu şekilde sıralanabilir:
● Şirketler tarafından üretilen teknolojik bilginin ticarileşmesini sağlamak
● Sektörlerin teknolojik değişime adaptasyonunu sağlamak ve kurum içi gelişimlere
ivme kazandırmak
● Sanayide maliyetleri düşürmek, maliyetleri düşürürken ürün ve hizmet kalitesi ile
verimin artmasını sağlamak
● Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek ve gelecek dönem için, yeni teknolojiler
üretilmesinin zeminini oluşturacak teorik bilgi birikiminin oluşmasını sağlamak.
Türkiye’de ar-ge teşvikleri nelerdir?
İleri teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesi, ihraç edilmesi ve ülke ekonomisine bu anlamda
katkı sağlanması adına Türkiye’de, şirketlerin ar-ge faaliyetlerine daha çok bütçe ayırabilmesi
adına birçok teşvik ve destek söz konusudur. Türkiye’de güncel veriler ile, ar-ge

faaliyetlerinin GSMH’deki oranı binde 40 düzeyindedir. İş gücü içerisinde, ar-ge alanında
çalışanların oranı ise 10 binde 8 oranındadır ve bu oranlar, dünya ortalamasının oldukça
gerisindedir. Türkiye, özel sektörü ar-ge konusunda teşvik etmek adına birçok yasal
düzenleme sunmuştur. Ar-ge teşvikleri içinde aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır:
Vergi teşvikleri
Ar-ge faaliyetlerinde bulunan firmalara verilen teşvikler içinde, vergi ertelemesi ve
taksitlendirme teşviği yer almaktadır. Ar-ge faaliyetlerini sunan şirketlere, kurumsal
vergisinde indirim söz konusudur, bu teşvik, yeni teknoloji arayışı içinde olan şirketler için
geçerlidir. Vergi muafiyeti de, ar-ge alanında çalışan şirketlere sunulmuş bir teşviktir. Bu
kapsamda, TÜBİTAK tarafından olumlu görüş verilen ve Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi
Belgesi’ne sahip şirketler, ilgili bakanlık tarafından istenen diğer şartları sağladığı takdirde
vergi muafiyeti alabilir.
Yatırım destekleri
Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan şirketlere bir diğer destek de yatırım
destekleridir. Bu kapsamda yatırım indirimi, kredi sağlanması ve dış krediler için teminat
desteği yer almaktadır.
KOSGEB ve teknopark desteği
Ar-ge faaliyetlerinde bulunan şirketler, KOSGEB tarafından da destek almaktadır. KOSGEB,
şirketin segmentine göre ve yapılan faaliyetlerin düzeylerine göre farklı destekler
sunmaktadır.
KOSGEB desteği dışında teknoparklar, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan şirketler
için önemli merkezlerdir. Araştırma parkı ya da ileri teknoloji geliştirme merkezleri isimlerini
de alan teknoparklar, donanım bakımından şirketlerin ar-ge faaliyetlerinde faydalanabileceği
özel laboratuvar, makine ve diğer teçhizatların yer aldığı merkezlerdir. Teknopark destekleri
içinde ayrıca, şirketlerin vergi muafiyeti ve çalışanları için SGK primi muafiyeti de söz konusu
olmaktadır.
Yeni teknolojik yatırımların, ar-ge faaliyetlerinin desteklendiği ülkemizde, etkin bir şekilde
desteklenen ve teşvik alan projeler ile siz de, şirket olarak araştırma giderlerinizin kamusal
destek ile finanse edilmesini sağlayabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz kurumsal bilgi işlem altyapısı ihtiyaçlarınız için, yüzlerce profesyonel
çözüm ortağı ile, 30 yıldır hizmet veren Mikro Yazılım çözümleri aradığınız çözüm odaklı
yazılımsal ürünleri sunuyor.
Finans yönetim programı, satın alma yönetimi programı ve ithalat-ihracat alanındaki
çalışmalarınız için dış ticaret yönetimi programları ile Mikro Yazılım, şirketinizin ihtiyaç
duyduğu tüm yazılımsal çözümleri barındırıyor. İşletmenizde sorunları azaltan, verimliliği
yükselten bir bakış açısı ile geliştirilmiş ürünleri sunan Mikro Yazılım, on binlerce şirketin
tercih ettiği bir çözüm ortağı.